Dziś piątek, 4 grudnia 2020r.
A - / A+

Aktualności

Procedury sanitarne
2020-09-10
PROCEDURY SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD 01.09.2020r. w I LO IM. A. MICKIEWICZA W WĘGROWIE MODEL „A”

1. ZASADY OGÓLNE

Procedury zostały opracowane na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

2. WYTYCZNE SANITARNE NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH

1) W lekcjach mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie i nauczyciele zdrowi bez objawów infekcji.
2) W zajęciach mogą brać udział tylko ci uczniowie i nauczyciele, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
3) W miarę możliwości należy zminimalizować przechodzenie uczniów do innych pracowni na lekcje.
4) Przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie zobowiązani są umyć lub zdezynfekować ręce zgodnie z instruktażem umieszczonym w sali.
5) Jeżeli wielkość sali lekcyjnej uniemożliwia uczniom zachowanie dystansu fizycznego, zaleca się zasłanianie nosa i ust.
6) Obowiązkiem ucznia jest posiadanie maseczki gotowej do użycia.
7) Zalecenie to nie dotyczy osób z przeciwwskazaniami lekarskimi i osób niepełnosprawnych, którym dysfunkcja uniemożliwia samodzielne zakładanie maseczki.
8) Nauczyciel dba o zachowanie 1,5m odległości od uczniów. Jeśli jest to niemożliwe, zaleca się zasłanianie nosa i ust.
9) Uczeń używa tylko własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku czy torbie. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Należy dezynfekować dłonie przed każdorazowym użyciem przyborów przeznaczonych do użytku ogólnego tj. kreda czy pisak do tablic.
10) Podczas realizacji zajęć należy ograniczyć aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
11) Z sali należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
12) Sale lekcyjne powinny być dezynfekowane po każdej lekcji w sytuacji, kiedy klasa/grupa międzyoddziałowa zmienia pracownię, przez dyżurnych klasowych, natomiast po ostatniej lekcji danego dnia sale będą dezynfekowane przez pracowników obsługi szkoły.
13) Wprowadza się dyżury klasowe trwające dwa kolejne dni.
14) Komputery, klawiatura i inne akcesoria komputerowe dezynfekowane są przez pracowników obsługi szkoły po każdym dniu. Opiekun pracowni informatycznej przypomina o obowiązku dezynfekowania rąk przez uczniów przed rozpoczęciem zajęć.
15) Opiekun sali/prowadzący zajęcia zobowiązany jest wietrzyć sale lekcyjne przynajmniej raz na godzinę, podczas przerw oraz w miarę potrzeb w trakcie trwania zajęć lekcyjnych. 16) Uczniowie powinni opuścić klasopracownie na czas trwania przerw.
17) Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany jest ograniczony bezpośredni kontakt nauczycieli z rodzicami i opiekunami prawnymi. Zaleca się zdalne formy komunikacji, m.in. e-mail, dziennik elektroniczny, telefon, i okresowych spotkań z rodzicami itp. Wyjątek stanowi pierwsze spotkanie dla rodziców uczniów klas pierwszych - spotkanie bezpośrednie z zachowaniem reżimu sanitarnego.
18) W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych takich jak: kaszel, gorączka, duszności, katar, uczeń zostaje niezwłocznie odizolowany od grupy i przebywa w pomieszczeniu izolacji wraz z opiekunem wskazanym przez dyrektora szkoły do czasu przybycia rodziców lub opiekunów prawnych.
19) W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.

3. WYTYCZNE SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE W MIEJSCACH OGÓLNODOSTĘPNYCH

1) Wietrzyć wszystkie części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
2) Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans fizyczny między sobą i uczniami, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. Jeśli jest to niemożliwe, zaleca się zasłanianie nosa i ust.
3) Uczniowie i nauczyciele powinni ograniczyć kontakty z pracownikami administracji i obsługi.
4) Nauczyciele lub inni pracownicy szkoły pełniący dyżur międzylekcyjny na korytarzu obserwują, czy uczniowie nie gromadzą się w większych grupach bez potrzeby. Przypominają o dystansie społecznym.
5) Wychowawcy i inni nauczyciele edukują uczniów w zakresie bezpiecznego zachowania podczas przerw, informując: -o niewitaniu się w sposób wymagający bezpośredniego kontaktu fizycznego, np. poprzez uścisk dłoni, -o niedzieleniu się napojami czy jedzeniem, -o zaleceniu przebywania wyłącznie w częściach budynku, w których uczeń ma zajęcia lub gdzie znajdują się pomieszczenia, z których uczeń musi skorzystać.
6) Dyżurujący nauczyciele kontrolują, czy w toalecie/szatni nie przebywa zbyt liczna grupa uczniów oraz czy wejście główne i wejścia do toalety pozostaje otwarte. 7) Nauczyciele dyżurujący pełnią swój dyżur w maseczce lub przyłbicy.
8) Przy wejściach do budynku szkoły zamieszcza się informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
9) Aby ułatwić uczniom jak najczęstsze przebywanie na świeżym powietrzu, drzwi na podwórka szkolne pozostają otwarte z wyjątkiem wyjścia przy geodezji.
10) Należy dezynfekować powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, ławki itp. podczas każdej przerwy śródlekcyjnej.
11) Dezynfekcja windy odbywa się po każdym użyciu.
12) Zużyte środki ochrony osobistej są wyrzucane do odpadów pozostałych po segregacji.

4. WYTYCZNE SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

1) Przy wejściu do szatni i sali gimnastycznej należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim uczniom należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk zarówno przed lekcją, jak i po każdej lekcji.
2) Rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie w miarę możliwości jak największego dystansu między ćwiczącymi.
3) W sali gimnastycznej powinno znajdować się jednocześnie nie więcej jak 3 grupy ćwiczące. Czwarta i kolejna grupa ćwiczących odbywa zajęcia na świeżym powietrzu lub innym miejscu w szkole.
4) Należy tak ułożyć plan lekcji , aby sala gimnastyczna była w pełni wykorzystana.
5) Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
6) Przybory do ćwiczeń (piłki, szarfy, rakietki do tenisa stołowego, obręcze, skakanki itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić i dezynfekować w miarę możliwości po każdych zajęciach. Jeśli jest to niemożliwe, używać ich tylko raz dziennie.
7) W sali gimnastycznej podłoga i używany sprzęt sportowy powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
8) Po każdej lekcji należy wietrzyć salę gimnastyczną, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
9) Zaleca się jak najczęstsze korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego, siłowni zewnętrznej, sali lustrzanej, stadionu oraz pobyt na świeżym powietrzu.
10) Podczas lekcji należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, tenis stołowy, biegi przełajowe).

5. WYTYCZNE SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE NA ZAJĘCIACH DODATKOWYCH, ZAJĘCIACH W RAMACH PROJEKTU

1) Na zajęcia z projektu może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2) Zajęcia projektowe mogą prowadzić wyłącznie nauczyciele zdrowi bez objawów infekcji.
3) Przed wejściem do sali, gdzie odbywają się zajęcia projektowe, uczniowie zobowiązani są umyć i zdezynfekować ręce zgodnie z instruktażem umieszczonym w sali.
4) Przedmioty, sprzęty, pomoce naukowe znajdujące się w sali, a których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
5) Uczeń używa własnych przyborów. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Należy dezynfekować dłonie po każdorazowym użyciu przyborów przeznaczonych do użytku ogólnego tj. kredy czy pisaka do tablic.
6) Jeśli zajęcia trwają dłużej niż jedną godzinę, należy wietrzyć sale w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
7) Uczestnicy projektu opuszczają sale, w których trwają zajęcia na czas trwania przerw.
8) Sale lekcyjne powinny być dezynfekowane po każdych zajęciach.
9) Materiały wykorzystywane podczas zajęć projektowych należy czyścić lub dezynfekować.
10) Materiały przekazywane uczestnikom projektu powinny być dezynfekowane.
11) W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych takich jak (kaszel, gorączka, duszności, katar) uczeń zostaje niezwłocznie odizolowany od grupy i przebywa w pomieszczeniu izolacji wraz z opiekunem wyznaczonym przez dyrektora do czasu przybycia rodziców lub opiekunów prawnych.

6. WYTYCZNE SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej
Biblioteka szkolna będzie czynna codziennie w dni pracy szkoły w godz. 8.00-14.00.
Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu
1) Przed wejściem do biblioteki użytkownicy zobowiązani są zdezynfekować ręce.
2) Od odwiedzających bibliotekę wymaga się noszenia masek ochronnych lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust.
3) W przypadku korzystania z komputerów użytkownicy zobowiązani są zdezynfekować ręce przed korzystaniem z niego.
4) Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Podczas wykonywania obowiązków w bezpośrednim kontakcie z czytelnikiem powinien nakładać maseczkę ochronną lub przyłbicę.
5) W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od innych (minimum 1,5m).
6) Wyznacza się strefy dostępne dla użytkowników biblioteki. Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii.
7) Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła, klawiatur komputerowych, czytnika kodów i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
8) Ogranicza się liczbę odwiedzających mogących jednocześnie przebywać w bibliotece do 4 osób.
9) Skraca się czas przebywania w bibliotece na okres niezbędny do wydania lub zwrotu wypożyczonych książek, ewentualnie skorzystania z komputera lub ze zbiorów na miejscu.
Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych
1) Wypożyczanie zbiorów odbywa się przede wszystkim na zewnątrz do domu.
2) Książki podaje wyłącznie bibliotekarz.
3) Ograniczone do sytuacji niezbędnych pozostaje korzystanie ze zbiorów na miejscu oraz z komputerów.
4) W miarę możliwości zapytania o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń należy kierować do nauczyciela bibliotekarza poprzez e-dziennik.
Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki
1) Kwarantannie podlegają wszystkie zwrócone lub wykorzystywane na miejscu materiały biblioteczne.
2) Przyjęte od czytelników oraz wykorzystywane na miejscu książki zostaną odłożone w wydzielone i odpowiednio oznaczone miejsce z dostępem wyłącznie dla uprawnionych osób (pracowników biblioteki).
3) Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny trwającej minimum 2 dni. Po tym okresie można je włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
4) Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych książek. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia zostaną zastosowane przepisy zawarte w regulaminie biblioteki.

7. WYTYCZNE SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1) Na zajęciach w świetlicy szkolnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, a także nauczyciele zdrowi bez objawów infekcji oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji.
2) Przed wejściem do świetlicy uczniowie zobowiązani są umyć i zdezynfekować ręce zgodnie z instruktażem umieszczonym w świetlicy.
3) Uczeń używa własnych przyborów. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Należy dezynfekować dłonie przed każdorazowym użyciem przyborów przeznaczonych do użytku ogólnego tj. kredy czy pisaka do tablic.
4) Podczas realizacji zajęć należy ograniczyć aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
5) Z sali należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
6) Pomieszczenie świetlicy szkolnej powinno być dezynfekowane po każdych zajęciach przez dyżurnych klasowych, natomiast po ostatniej lekcji danego dnia będą dezynfekowane przez pracowników obsługi szkoły.
7) Opiekun sali/prowadzący zajęcia zobowiązany jest wietrzyć sale lekcyjne przynajmniej raz na godzinę, podczas przerw oraz w miarę potrzeb w trakcie trwania zajęć. Uczniowie opuszczają pomieszczenie świetlicy na czas trwania przerw.
8) W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych takich jak (kaszel, gorączka, duszności, katar) uczeń zostaje niezwłocznie odizolowany od grupy i przebywa w pomieszczeniu izolacji wraz z opiekunem wyznaczonym przez dyrektora do czasu przybycia rodziców lub opiekunów prawnych.

WYTYCZNE SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE W 8.GABINECIE PIELĘGNIARKI

1) Szkoła posiada termometr bezdotykowy umieszczony w gabinecie pielęgniarki.
2) Termometr jest dezynfekowany po każdym użyciu.
3) Pomiar temperatury wykonywany będzie w sytuacji, jeśli uczeń lub pracownik szkoły wykazuje objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych lub skarży się na ból głowy.
4) Na pomiar temperatury uczniowi niepełnoletniemu wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.
5) W sytuacji braku pielęgniarki zadanie z nr. 3 będzie realizować na polecenie dyrektora specjalista ds. BHP.
6) Przed wejściem do gabinetu pielęgniarki uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są umyć lub zdezynfekować ręce zgodnie z instruktażem umieszczonym w gabinecie.
7) Zaleca się zasłanianie nosa i ust osobom przebywającym w gabinecie pielęgniarki.
8) Gabinet pielęgniarki jest dezynfekowany po każdej wizycie ucznia lub pracownika, a po całym dniu dezynfekcji podlega cały sprzęt (w tym komputerowy), z którego korzystała pielęgniarka.
9) Pielęgniarka zobowiązana jest wietrzyć gabinet przynajmniej raz na godzinę.

9. WYTYCZNE SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE W POKOJU IZOLACYJNYM

1) Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w pokoju izolacyjnym (dawny pokój socjalny), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób.
2) Pokój izolacyjny pozostaje zamknięty (klucz w pokoju pracowników obsługi).
3) Uczeń przebywa pod opieką pielęgniarki lub nauczyciela lub innego pracownika wskazanego przez dyrektora.
4) Wychowawca lub osoba wskazana przez dyrektora niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
5) Uczeń przebywa w pokoju izolacyjnym pod opieką do momentu odebrania go przez rodzica lub inną wskazaną przez niego osobę dorosłą.
6) Pomoc medyczna będzie udzielona po konsultacji z SANEPIDEM.
7) W pokoju izolacyjnym opiekun ucznia korzysta z odzieży ochronnej (dostępne w pokoju izolacyjnym).
8) Pokój izolacyjny jest dezynfekowany po każdej wizycie ucznia lub pracownika, a po całym dniu dezynfekcji podlega cały sprzęt w pokoju izolacyjnym.

10. WYTYCZNE SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE W GABINECIE PEDAGOGA

1) Ograniczenie liczby osób przebywających w tym samym czasie w gabinecie pedagoga szkolnego do niezbędnego minimum (jeśli to możliwe – do jednego ucznia).
2) Zachowanie odległości/dystansu pomiędzy osobami przebywającymi w gabinecie pedagoga szkolnego.
3) Wietrzenie gabinetu przynajmniej raz na godzinę i dezynfekowanie klamek.
4) Dezynfekowanie rąk zgodnie z instruktażem.
5) W gabinecie pedagoga mogą przebywać wyłącznie osoby bez objawów zakażenia koronawirusem.
6) Do przedmiotów, których nie można umyć, uprać lub zdezynfekować należy uniemożliwić dostęp uczniów lub innych osób przebywających w gabinecie pedagoga.

11. WYTYCZNE SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE W SZATNI

1) Utrzymuje się dyżury w szatni w godzinach 7.45-8.00, 8.45-8.55, 13.30- 13.35 i w czasie późniejszych przerw.
2) W godzinach 9.00-13.00 szatnia jest poddawana dezynfekcji i pozostaje zamknięta dla uczniów.
3) Zaleca się częste wietrzenie szatni.
4) Przed wejściem do szatni uczniowie i pracownicy obowiązkowo dezynfekują ręce.
5) Należy ograniczyć pobyt ucznia w szatni do minimum, zachować dystans fizyczny w stosunku do innych.
6) Zaleca się pozostawianie w szatni niepotrzebnych do wykonania zadań domowych i nauki domowej przedmiotów.

12. WYTYCZNE SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE W POMIESZCZENIACH PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

1) W pracy mogą przebywać wyłącznie pracownicy administracji i obsługi zdrowi bez objawów infekcji.
2) Przy wejściu do sekretariatu i innych pomieszczeń pracowników obsługi i administracji itp. obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.
3) Prace porządkowe i dezynfekujące będą monitorowane ze szczególną starannością.
4) W sekretariacie należy zachować dystans 1,5 m.
5) Osoba wypożyczająca sprzęt z sekretariatu jest odpowiedzialna za jego dezynfekcję po użyciu.
6) Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły do minimum.

...powrót

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 3
07-100 Węgrów
tel./fax:(0 25) 792 44 24
e-mail: lo_weg@poczta.onet.pl
created by: Paweł Piotrowski