Klauzula informacyjna RODO

 1. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza
07-100 Węgrów, ul. Mickiewicza 3

 tel. 25 792 44,24, e-mail : lo_weg@poczta.onet.pl

 1. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych(IOD)– Pana Marka Daniela, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-md@tbdsiedlce.pliod-zz@tbdsiedlce.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celuprowadzenia spraw związanych ze złożeniem przez Panią/Pana wniosku do Administratora Danych o przyznanie jednorazowego bezzwrotnego świadczenia pieniężnego będącą dofinansowaniem kosztów leczenia ponoszonych przez nauczycieli.
 3. Powiat Węgrowski/Starostwo Powiatowe w Węgrowiegromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa:

1)      Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela, (Dz. U. z 2018 poz. 967) – Art. 72.  Ust. 1

2)      Uchwały Nr XIV/139/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania

 1. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. 
 2. Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawalub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, porozumienia orazumowy powierzenia danych do przetwarzania przez podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Powiat Węgrowski/Starostwo Powiatowe w Węgrowieprzechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 4. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:

a)      dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących,

b)      żądania ich sprostowania,

c)       usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

d)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 1. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: iod-md@tbdsiedlce.pl;  iod-zz@tbdsiedlce.pl
 2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Powiat Węgrowski/Starostwo Powiatowe w Węgrowie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 1. Przetwarzanie dane osobowe u Administratora Danych oraz podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych, obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora danych prowadzącą przetwarzanie.