Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw,
do sprawiedliwego ich rozważania”
Janusz Korczak


Rzecznik Praw Ucznia
I LO im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
Tomasz Roguski


Wszyscy UCZNIOWIE mogą kierować swoje pytania i napisać o swoich problemach na adres: tomrog.lowegrow@wp.pl
lub spotkać się osobiście w środy w godzinach 8.00-8.45 w sali 23Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:
Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców i nauczycieli.
Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
Proponowanie nowych przepisów dotyczących ucznia.
Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.


Środki działania Rzecznika:
Załatwienie indywidualnych skarg.
Sporządzenie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
Udzielanie porad dotyczących ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
Współpraca z fachowcami (np. pielęgniarką szkolną, pedagogiem, prawnikiem).
Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałającym wielu problemom szkolnym.
Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.


Rzecznik może:
Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego.
Organizować konfrontacje wyjaśniające.
Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia.
Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechnienia praw dziecka i ucznia.


Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń:
Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy.
Skierowanie sprawy do pedagoga szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu.
W dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej.
Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel:
Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
Podjęcie mediacji ze stronami.
Zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego.
Wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.


Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:
Znajomość Statutu Szkoły oraz Konwencji Praw Dziecka.
Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.


O czym powinieneś wiedzieć ?
Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika Praw Ucznia stanowią tajemnicę służbową.
Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.
Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nad tym, aby w procesie dydaktyczno- wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku gdy naruszone zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
Do zadań rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.


Pamiętaj masz też obowiązki!
-Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, zwłaszcza dotyczących: systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.
-Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
-Szanowania poglądowi przekonań innych ludzi.
-Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu klasowego i szkolnego.
-Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i po za nią, dbania o piękno mowy ojczystej, dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów.
-Reprezentowania szkoły na zewnątrz zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami w zawodach sportowych, konkursach.
-Troszczenia się o mienie szkoły jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły.