Edukacja Włączająca

Info
Konferencja
Rola
Wypożyczalnia
Pączek
Skarpetka
Inkluzja
DSA
MM
Specjaliści
Zajęcia
EDU
Wesele
Poezja
Rady
Dostępna szkoła
Konferencja 2
Rozwój
Kampania społeczna

Konferencja podsumowująca

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie prowadzi Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą Powiat Węgrowski otrzymał grant na realizację projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Działania związane z tworzeniem i prowadzeniem SCWEW wdraża Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie. Ramy czasowe przedsięwzięcia obejmują okres od 01.11.2021 r. do 30.06.2023 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.
Główny cel przedsięwzięcia: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW). Wysokość grantu: 996094,46 złotych.

Siedziba SCWEW: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie, ul. Mickiewicza 23, 07-100 Węgrów
Placówki objęte wsparciem: Przedszkole nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie, Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Koala w Węgrowie, Niepubliczne Przedszkole Delfinek w Sulejówku, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie, Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim, Szkoła Branżowa I stopnia w Węgrowie, Technikum w Węgrowie, I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie.
Skład zespołu SCWEW: lider – Hanna Kasperowicz, ekspert ds. edukacji włączającej – Gabriela Strąk, ekspert ds. informacji i ewaluacji – Agnieszka Wiśniewska, ekspert ds. technologii wspomagających – Katarzyna Gierej, nauczyciele specjaliści – Katarzyna Dybowska, Sylwia Szustak, Aneta Romańska, Małgorzata Krynicka, Kamila Błażejczyk, Karolina Kopeć.
Główne obszary działalności SCWEW: działania szkoleniowo-doradcze (w tym konsultacje, obserwacje zajęć, zajęcia otwarte, warsztaty i szkolenia, sieci współpracy i samokształcenia, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, wsparcie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w prowadzeniu kształcenia na odległość), działania związane z wyposażeniem uczniów i osób uczestniczących w kształceniu w sprzęt specjalistyczny czy materiały edukacyjne, działania o charakterze informacyjnym i promocyjnym związane z budowaniem przyjaznego środowiska dla edukacji włączającej, współpraca z partnerami lokalnymi w celu wymiany doświadczeń oraz zapewnienia spójności podejmowanych działań.
Odbiorcy wdrażanych przedsięwzięć: kadra kierownicza przeszkoli i szkół, nauczyciele, specjaliści i inni pracownicy tych placówek oraz dzieci i młodzież, ich rodzice/prawni opiekunowie.
Informacje na temat realizacji projektu oraz zaplanowanych do osiągnięcia efektów można znaleźć na stronie internetowej SOSW w Węgrowie: www.sosw.wegrow.pl (zakładka SCWEW)
Dane kontaktowe:
tel. 257920161 adres e-mail: scwew.wegrow@wp.pl


Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Przygotowania do konferencji inaugurującej projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” W styczniu 2022 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie rozpoczęto realizację drugiego etapu projektu. Jednym z ważnych przedsięwzięć zaplanowanych w tym okresie jest organizacja konferencji inaugurującej działanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Węgrowie. Obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem konferencji. Odbędzie się ona w dniu 29.03.2022 r. W programie znajdą się ciekawe wystąpienia prelegentów, treści dotyczące założeń edukacji włączającej, modelu SCWEW oraz zrealizowanych i zaplanowanych na kolejne miesiące działań Centrum. Wkrótce zostaną opublikowane dokładne informacje dotyczące organizacji konferencji, prelegentów i szczegółowy program. Zespół SCWEW ma nadzieję, że konferencja przyczyni się do popularyzacji edukacji włączającej w środowisku lokalnym.

Rola SCWEW w działaniach na rzecz edukacji włączającej
Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) został opracowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie, będący jednostką organizacyjną Powiatu Węgrowskiego, służy wprowadzeniu w życie założeń tego modelu na zasadzie pilotażu. Pojęcie edukacji włączającej rozumiane jest tu jako podejście w procesie kształcenia i wychowania, które ma na celu zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnienie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału tak, by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę ich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne. Główne cele funkcjonowania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą obejmują: 1)przygotowanie placówek specjalnych do nowej roli w zakresie wdrażania edukacji włączającej 2)zwiększenie efektywności działań na rzecz dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wykorzystanie zasobów i potencjału kadry placówek specjalnych 3)poszerzenie wiedzy i doskonalenie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz zapewnienie jej wsparcia w zakresie wdrażania edukacji włączającej i pracy z grupą, klasą zróżnicowaną 4)wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego w celu tworzenia lokalnych rozwiązań na rzecz wdrażania edukacji włączającej wysokiej jakości. Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą według założeń modelu ma stanowić ważne ogniwo w systemie kształcenia oraz działać na rzecz inkluzji społecznej i edukacyjnej dzieci, młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Informacje na temat realizacji projektu oraz zaplanowanych do osiągnięcia efektów można znaleźć na stronie internetowej SOSW w Węgrowie: www.sosw.wegrow.pl (zakładka SCWEW).
Dane kontaktowe:
tel. 257920161
adres e-mail:
scwew.wegrow@wp.pl

Wypożyczalnia w SCWEW w Węgrowie wkrótce rozpocznie swoją działalność
Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie wśród planowanych rodzajów wsparcia kierowanego do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych zakłada rozpoznanie potrzeb tych placówek w zakresie wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne, dokonanie zakupu potrzebnego sprzętu oraz utworzenie i prowadzenie wypożyczalni. W styczniu 2022 r. zakończono realizowany w ramach projektu proces przeprowadzania pogłębionych diagnoz w przedszkolach i szkołach objętych wsparciem. Informacje zgromadzone w przygotowanych raportach z diagnoz zostały wykorzystane do sporządzenia wykazu najpotrzebniejszego sprzętu specjalistycznego i innych pomocy. Obecnie Zespół SCWEW jest w trakcie dokonywania zakupów i organizowania wypożyczalni. Niebawem placówki ogólnodostępne będą mogły korzystać ze wsparcia SCWEW w Węgrowie w tym zakresie. Wśród działań przewidziana jest także pomoc w doborze sprzętu oraz instruktaże i szkolenia z zakresu jego obsługi. Kadra SCWEW dokłada starań, aby podejmowane działania spełniły w jak największym stopniu oczekiwania nauczycieli, uczniów i rodziców oraz przyniosły pozytywne, wymierne efekty.

Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Działania prowadzone w ramach funkcjonowania wypożyczalni SCWEW w Węgrowie
Jednym z ważnych zadań realizowanych w projekcie pt. „Pilotażowe wdrożenie modelu
Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” jest utworzenie
i prowadzenie wypożyczalni specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych. Model
funkcjonowania SCWEW zakłada, że taka wypożyczalnia powinna być wsparciem
dla placówek ogólnodostępnych w zakresie wyposażenia dzieci/uczniów w specjalistyczny
sprzęt i pomoce, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe ułatwiające realizację procesu
kształcenia. W SCWEW w Węgrowie wypożyczalnia działa już od kilku miesięcy,
a placówki uczestniczące w projekcie korzystają z zakupionego sprzętu.
Ekspert ds. technologii wspomagających, który zajmuje się prowadzeniem wypożyczalni,
w III etapie realizacji projektu w ramach swoich zadań prowadził z przedstawicielami
przedszkoli i szkół konsultacje o charakterze instruktażu w zakresie prawidłowej obsługi
wypożyczonego sprzętu. Instruktaże dla wszystkich placówek odbywały się w kwietniu
2022r. Działania te miały na celu przygotowanie osób korzystających ze sprzętu do właściwej
jego obsługi, tak aby był wykorzystywany w prawidłowy sposób i przynosił jak najlepsze
efekty dla funkcjonowania uczniów.


Korzystamy z wypożyczalni SCWEW 😊
Utworzenie i prowadzenie wypożyczalni specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” dało szansę na skorzystanie ze specjalistycznego sprzętu. Teraz służy on między innymi uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie.
Specjalistyczny sprzęt w postaci siedzisk relaksacyjnych trafił do naszej szkoły i doskonale sprawdza się jako miejsce odpoczynku podczas przerw. Sprzęt służy także skutecznemu prowadzeniu zajęć integracyjnych zgodnie z ideą edukacji włączającej. Uczniowie i nauczyciele korzystają także z gier: Dixit, Scrabble, Jenga oraz innych materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych ułatwiających realizację procesu kształcenia i wspomagających indywidualizację pracy. Ekspert ds. technologii wspomagających, który zajmuje się prowadzeniem wypożyczalni, poprzedził wypożyczenie sprzętu konsultacjami o charakterze instruktażu w zakresie jego prawidłowej obsługi.
 W ten sposób I LO w Węgrowie zapewnia swoim uczniom warunki do rozwijania ich indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić młodym ludziom pełnię rozwoju osobistego na miarę ich możliwości oraz satysfakcjonujące włączenie w życie społeczne.

Pączek łączy
24 lutego w Tłusty Czwartek obchodziliśmy w I LO Dzień pączka, który odbywał się pod hasłem: „Pączek łączy, bo da się podzielić”. Uczniowie podejmowali rozmaite aktywności, by pokazać, że współpraca, umiejętność dzielenia się i empatia przynoszą pozytywne rezultaty. Tworzyli pomysłowe prace, których motywem przewodnim były hasła: „Pączek łączy”, „Niech, co dobre pączkuje”, „Szkoda, że pączki nie rozmnażają się przez pączkowanie”. W ten sposób dowiedli, że piękną polską tradycję można połączyć z kreatywnymi działaniami, które przynoszą radość innym i pełnią funkcję integracyjną, zgodnie z hasłem: „Podziel się pączkiem! Niech, co dobre, pączkuje!”

Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Zespołu Downa. W tym dniu zakładamy skarpetki nie do pary. Ten spontaniczny, niecodzienny gest ma na celu zamanifestowanie odrębności, z której poczuciem na co dzień zmagają się osoby z Zespołem Downa.


Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

We wtorek 29 marca w Węgrowskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja inaugurująca projekt grantowy „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Wydarzenie zostało otwarte przez gościa specjalnego – Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki.
Podczas konferencji p. Hanna Kasperowicz – dyrektor SOZW w Węgrowie przedstawiła proces pilotażowego wdrożenia SCWEW. O roli i znaczeniu edukacji włączającej w procesie inkluzji społecznej mówiła dr hab. prof. ucz. Tamara Zacharuk. Mgr Ewelina Ciarka przygotowała prelekcję na temat optymalizacji narzędzi AAC do możliwości i potrzeb osób za spektrum autyzmu. Uczestnicy konferencji mogli także poznać prototypowe rozwiązanie polegające na wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości w terapii nieśmiałości i lęku społecznego oraz w treningu umiejętności społecznych. To wystąpienie przygotowali: dr Artur Niewiadomski, mgr inż. Kamil Skarżyński i dr Andrzej Sędek.
W wydarzeniu wzięli udział: Senator RP Maria Koc, Poseł na Sejm RP Maciej Górski, Mazowiecki Wicekurator Oświaty Dorota Skrzypek, Starosta Węgrowski Ewa Besztak, oraz Wicestarosta Węgrowski Marek Renik.

Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Został on ustanowiony w 2008 r. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie.
Społeczność I LO w Węgrowie włączyła się w obchody tego dnia. Niebieski kolor królował na naszych korytarzach. Obok gazetek poświęconych tematyce autyzmu, w budynku pojawiły się kody QR umożliwiające zdobycie lub pogłębienie wiedzy na temat tego zaburzenia. Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się również do corocznie organizowanej przez SOSW akcji „Nie zarażę cię autyzmem, ale mogę optymizmem”, biorąc udział w happeningu odbywającym się w centrum miasta.


Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

11 maja, w ramach realizacji projektu: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, odbyło się w I LO spotkanie z panem Markiem Michalakiem – pedagogiem, wychowawcą, nauczycielem akademickim, działaczem społecznym, autorem licznych publikacji o wychowaniu i prawach dziecka. Pan Marek Michalak to Rzecznik Praw Dziecka w latach 2008-2018, Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, Kawaler Orderu Uśmiechu, inicjator uchwalenia przez Sejm Roku Janusza Korczaka (2012), Roku Ireny Sendlerowej (2018) i Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka (20 listopada). Doprowadził do licznych zmian w prawie lepiej zabezpieczających dobro dziecka (m.in. wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci)
Dwa spotkania: z uczniami oraz z nauczycielami węgrowskich szkół stały się okazją do rozmowy o tym, co jest ważne w życiu, jakie wartości mogą łączyć dorosłych i dzieci. Gość zwrócił uwagę na prawa dziecka oraz rolę, jaką może odegrać nauczyciel w kształtowaniu tożsamości młodego człowieka. Nie zabrakło informacji o autorytetach i pomysłów na budowanie dobrych relacji między dziećmi i dorosłymi.
        
20220511_100137 20220511_100344 20220511_101107 20220511_101127 20220511_101133 20220511_102619 20220511_104813 20220511_105132 20220511_105212

Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Specjaliści SCWEW w I LO
Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą ma w swoim zespole specjalistów, którzy zgodnie z założeniami Modelu SCWEW wspierają pracowników przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w planowaniu i realizacji działań na rzecz edukacji włączającej. Mogą oni brać udział w diagnozowaniu potrzeb dzieci, planowaniu pomocy dla nich, dobieraniu właściwych metod pracy w grupie zróżnicowanej i innych działaniach o charakterze wspierającym. Specjaliści SCWEW: pani Kamila Błażejczyk oraz pani Aneta Romańska przeprowadziły z uczniami I LO zajęcia modelowe. Celem zajęć była praktyczna demonstracja skutecznych technik i metod pracy z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami. Uczniowie mogli zapoznać się z różnorodnymi formami pracy w przypadku rozmaitych niepełnosprawności, właściwą organizacją zajęć oraz budowaniem przyjaznego klimatu sprzyjającego nauce i rozwojowi. Wiele propozycji i wskazówek młodzi ludzie mogą wykorzystać w codziennym życiu, pracując nad zniwelowaniem własnych deficytów. Dziękujemy!

Zajęcia modelowe w Niepublicznym Przedszkolu Delfinek w Sulejówku w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”
Nauczyciele specjaliści ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie wchodzący w skład Zespołu SCWEW w dniu 27.05.2022 r. przeprowadzili w ramach projektu zajęcia modelowe w Niepublicznym Przedszkolu Delfinek w Sulejówku. Zajęcia wychowania przedszkolnego z elementami czytania metodą Glenna Domana odbyły się w grupie pięciolatków. Zaprezentowano również elementy terapii ręki i terapii ustno-twarzowej. Podczas spotkania wstępnego z nauczycielami tamtejszej placówki zapoznano zebranych z celami, tematyką i planowanym przebiegiem zajęć. Po zajęciach omówiono poszczególne ćwiczenia i zabawy usprawniające funkcjonowanie dzieci. Nauczyciele wymienili się spostrzeżeniami i opiniami. Mieli możliwość zadania pytań dotyczących poszczególnych terapii oraz ich wpływu na funkcjonowanie dzieci. W spotkaniu uczestniczyła Pani Hanna Kasperowicz – lider w SCWEW w Węgrowie oraz Pani Sylwia Herod – wizytator z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, ekspert merytoryczny w projekcie „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, która monitorowała realizację działań SCWEW w Węgrowie.

    283797704_3165301667018545_3013635982188508897_n 284096974_3132797910268211_1873224274520164067_n 284207143_1195800617921866_719886164293702759_n 284337247_1666504850396885_1071779328927670777_n 284394763_689699709001013_619291096574868696_n

Realizacja zajęć modelowych w placówkach objętych wsparciem w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”
SCWEW działający w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie wdraża różnorodne działania mające na celu wsparcie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych uczestniczących w projekcie. W III etapie w ramach wsparcia zaplanowano przeprowadzenie zajęć modelowych w każdej z 10 placówek. Zajęcia te są prowadzone w okresie od kwietnia do czerwca 2022 r. przez nauczycieli specjalistów wchodzących w skład Zespołu SCWEW. Uczestniczą w nich dzieci/uczniowie i nauczyciele przedszkoli oraz szkół ogólnodostępnych. Dotychczas specjaliści przeprowadzili zajęcia z wychowania przedszkolnego, historii, integracji sensorycznej, bilateralnej integracji, logopedii, terapii ręki. Obserwacje zajęć modelowych oraz spotkania służące ich omówieniu stały się okazją do wymiany doświadczeń przez nauczycieli, zaprezentowania metod i form pracy przydatnych w kształceniu osób o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Galeria zdjęć poniżej.

received_312788027705158
 20220509_133021 IMG_20220427_121044_resized_20220525_072316994 received_387556259998023 20220427_114917

godnie z założeniami projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” placówka pełniąca rolę SCWEW realizuje bardzo ważne zadanie. Swoimi działaniami wpływa na środowisko lokalne i propaguje wdrażanie zmian zmierzających do budowania społeczności włączającej. Zespół specjalistów realizujących zadania w projekcie powinien być inicjatorem zmian procesowych prowadzących do wdrożenia edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Przeprowadzenie takich zmian jest możliwe między innymi przez kształtowanie u nauczycieli nowych kompetencji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ponieważ praca w grupie czy klasie zróżnicowanej wymaga dostosowania procesu nauczania – uczenia się do zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci. Podstawowe wartości związane z procesem nauczania i uczenia się, które według Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej są ważne dla pełnego rozwoju przedszkoli i szkół to: 1)docenianie różnorodności polegające na traktowaniu różnic między uczniami jako zalet i czynników sprzyjających edukacji 2)wspieranie wszystkich uczniów, zgodnie z czym nauczyciele zakładają, że każdy będzie miał znaczące postępy w nauce 3)nastawienie na współpracę oparte na przeświadczeniu, że praca zespołowa i współdziałanie są bardzo ważne w procesie edukacji 4)indywidualny rozwój zawodowy polegający na uczeniu się nauczycieli przez całe życie, doskonaleniu wiedzy i umiejętności. Zgodnie z założeniami edukacji włączającej i projektu wsparcie udzielane placówkom ogólnodostępnym przez SCWEW obejmuje takie działania, jak: -przekazywanie wiedzy i umiejętności specjalistów pracownikom przedszkoli i szkół objętych wsparciem -zakup w ramach wypożyczalni specjalistycznych sprzętów, materiałów, pomocy dydaktycznych do pracy w klasie zróżnicowanej -przygotowywanie szkoleń i materiałów edukacyjnych -zorganizowanie sieci współpracy i samokształcenia -podejmowanie działań adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb przedszkoli i szkół, w tym prowadzenie konsultacji, obserwacji zajęć, zajęć modelowych 

Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” -wymianę wiedzy i doświadczeń między nauczycielami i specjalistami. SCWEW według założeń ma być nowym rozwiązaniem organizacyjnym tworzącym sieć społeczną ukierunkowaną na wsparcie systemowe dziecka, rodziny i szkoły.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej SOSW w Węgrowie pod adresem: www.sosw.wegrow.pl (zakładka SCWEW).
Dane kontaktowe: Tel. 257920161
Adres e-mail: scwew.wegrow@wp.pl

„Wesele” na wesoło? – zajęcia modelowe I LO
Edukacja włączająca to takie podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne.
Zgodnie z ta ideą zostały przeprowadzone w naszej szkole zajęcia modelowe, podczas których uczniowie klasy 3 humanistycznej obejrzeli wykład Dawida Osińskiego pt.: „Wesele” – dramat komunikacji” korzystając z zasobów Fundacji Języka Polskiego. Wykonali także kolaże, których tematem przewodnim była mentalność Polaków w „Weselu” i dziś. Zdjęcia pokazują, że włączenie to proces, który pomaga pokonywać rozmaite bariery, uwzględnia dostosowanie wymagań edukacyjnych, warunków nauki i organizacji kształcenia do potrzeb i możliwości każdego ucznia, jako pełnoprawnego uczestnika procesu kształcenia.  Dziękujemy specjalistom ze SCWEW: pani Kamili Błażejczyk i pani Anecie Romańskiej za tę wspólna przygodę!

Poezja Różewicza na zajęciach modelowych
Edukacja włączająca to model nauczania, który koncentruje się na zrozumieniu i zaspokajaniu potrzeb wszystkich osób w równym stopniu, niezależnie od cech, które je różnią. W ten sposób w procesie uczenia się uwzględnione zostaną potrzeby każdego ucznia, bez względu na jego płeć, wiek, pochodzenie i możliwości. Tak zaprojektowane zajęcia odbyły się w klasie 4 politechnicznej podczas pracy z poezją współczesną.
Uczniowie, pracując z w zespołach, mieli okazję wysłuchać wybranych wierszy Tadeusza Różewicza zgromadzonych w zasobach poezja-polska.pl. Następnie przygotowali ich analizę i interpretację z uwzględnieniem słów-kluczy, tworząc mapy myśli. Taka formuła umożliwiła zaangażowanie w proces uczenia się zarówno słuchowców, wzrokowców jak i kinestetyków, zgodnie z ideą edukacji włączającej. Dziękujemy specjalistom ze SCWEW: pani Kamili Błażejczyk i pani Anecie Romańskiej!

 
 
Rady szkoleniowe przeprowadzone w placówkach objętych wsparciem przez SCWEW w Węgrowie
 
 
Kolejny, IV etap wdrażania projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” został zakończony.
Był to dla Zespołu SCWEW czas dużej aktywności. Udało się zrealizować wszystkie zaplanowane działania. Jedną z form wsparcia stanowiły rady szkoleniowe mające na celu podniesienie kompetencji pracowników przedszkoli/szkół ogólnodostępnych uczestniczących w projekcie. Prowadzili je eksperci zewnętrzni. Łącznie odbyło się 10 rad szkoleniowych,
po jednej w każdej z  placówek objętych wsparciem. Tematyka rad szkoleniowych dotyczyła takich zagadnień jak: praca z dzieckiem trudnym w grupie, terapia ręki jako metoda wspierająca warsztat nauczyciela w pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju, rozwój seksualny osób z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami, zadania nauczycieli
i specjalistów we wdrażaniu edukacji włączającej, zdrowie psychiczne uczniów, myśli samobójcze u młodzież, współpraca nauczycieli i specjalistów z rodzicami, kształtowanie kompetencji kluczowych w klasie zróżnicowanej, nauczanie zróżnicowane w kontekście edukacji włączającej w praktyce. Tematyka spotkań była różnorodna, stanowiła odpowiedź
na zapotrzebowanie zgłaszane przez przedszkola i szkoły. Przeprowadzenie
rad szkoleniowych miało na celu udzielenie faktycznego, merytorycznego wsparcia dyrektorom, nauczycielom, specjalistom w codziennej pracy i rozwiązywaniu problemów edukacyjnych. Zrealizowane spotkania przyczyniły się do poszerzenia wiedzy
nauczycieli w zakresie omawianych kwestii, nabycia nowych umiejętności. Stanowiły okazję do  wymiany doświadczeń oraz wypracowania praktycznych rozwiązań przydatnych w pracy pedagogicznej.
Wszelkie informacje dotyczące projektu pilotażowego uzyskać można w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie, ul. Mickiewicza 23, 07 -100 Węgrów, tel. 25 792 01 61, adres e-mail: scwew.wegrow@wp.pl
 
 

Działania MEiN w zakresie wdrażania edukacji włączającej – konferencja „Dostępna szkoła”
Problematyka edukacji włączającej jest obecna w przestrzeni publicznej, ale wiedza na ten temat w społeczeństwie nadal jest niewystarczająca. Jedną z form popularyzacji tych zagadnień stanowi organizowanie konferencji. W dniu 16.11.2022 r. odbyła się niezwykle interesująca konferencja on-line pod nazwą „Dostępna szkoła” podsumowująca prowadzoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kampanię informacyjno-promocyjną „Edukacja w zasięgu ręki”. Spotkanie otworzyła Pani Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEiN. Jeden z głównych modułów podczas konferencji poświęcono edukacji włączającej. Przedstawiciele Zespołu SCWEW w Węgrowie oraz nauczyciele z przedszkoli i szkół objętych wsparcie w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” wzięli udział w konferencji i z zainteresowaniem wysłuchali wystąpień zaproszonych gości. Podczas spotkania omówiono działania legislacyjne prowadzone przez MEiN w zakresie wdrażania edukacji włączającej. Zwrócono uwagę na główne założenia, które mają umożliwić dzieciom naukę wspólnie z rówieśnikami jak najbliżej miejsca zamieszkania, udział w procesie nauczania i życiu społecznym szkoły oraz stwarzać warunki do odnoszenia sukcesów na miarę ich możliwości. Podkreślano przy tym, że wprowadzane zmiany nie są „rewolucją” tylko „ewolucją”, czyli stanowią udoskonalenie działań, które podejmowane są już w przedszkolach i szkołach. Pracom legislacyjnym towarzyszą działania mające na celu pilotażowe wprowadzenie i przetestowanie nowych rozwiązań, które mają służyć podniesieniu jakości i dostępności edukacji dla każdego dziecka. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie uczestniczy w jednym z takich pilotażowych programów realizując zadania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą.
Istotną kwestią, którą omawiano podczas konferencji, były działania ukierunkowane na przygotowanie nauczycieli do edukacji włączającej. Wymieniono wśród nich szkolenia dla nauczycieli, przygotowywanie poradników metodycznych i materiałów edukacyjnych oraz studia podyplomowe i szkolenia dla poradni psychologiczno-pedagogicznych. Podkreślono, że wprowadzenie modelu edukacji włączającej przyniesie wiele korzyści, w tym: możliwość uczenia się w szkole najbliższej miejscu zamieszkania dziecka, perspektywa lepszej przyszłości dla dzieci i młodzieży, włączenie rodziców w proces współdziałania na rzecz dziecka, wsparcie dziecka i rodziny od chwili stwierdzenia problemów edukacyjnych, powstanie zintegrowanej sieci instytucji działających na rzecz edukacji włączającej.
Konferencja była niezwykle ciekawa i dostarczyła wielu informacji na temat edukacji włączającej oraz jej założeń i wdrażanych przedsięwzięć.


Wystąpienie przedstawiciela SCWEW w Węgrowie podczas konferencji w Wyszkowie


Lider SCWEW w Węgrowie Pani Hanna Kasperowicz wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M. Konopnickiej w Wyszkowie oraz Stowarzyszenie „Nasza Zakolejowa”. Konferencja pn. „Niepełnosprawność z perspektywy rodzica, naukowca i terapeuty” odbyła się 02.12.2022 r. w siedzibie SOSW w Wyszkowie. W pierwszej części spotkania wypowiadali się absolwenci placówki oraz rodzice uczniów z niepełnosprawnościami. Dzielili się swoimi wrażeniami i doświadczeniami. Wśród zaproszonych gości wystąpiła Pani Elżbieta Neroj Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej w Ministerstwie Edukacji i Nauki, która wygłosiła prelekcję na temat
„Opieka i edukacja wysokiej jakości dla dzieci i uczniów w działaniach Ministerstwa Edukacji i Nauki”. Uczestnicy wysłuchali także wykładów wygłoszonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Tematyka wykładów dotyczyła dwóch zagadnień: „Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie rozwiązań na rzecz międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin w powiatach – założenia i plan działań”

i


Model rozwiązań na rzecz zintegrowania działań wokół dzieci, uczniów i rodzin”.

Natomiast Pani Hanna Kasperowicz w swoim wystąpieniu pt.
„Doświadczenia w zakresie wsparcia przedszkoli i szkół ogólnodostępnych przed i po SCWEW”
przekazała praktyczne informacje dotyczące wdrażania modelu SCWEW oraz omówiła korzystne zmiany, jakie następują w placówkach oświatowych w wyniku podejmowanych działań. Udział przedstawiciela SCWEW w Węgrowie w konferencji sprzyjał u
powszechnianiu informacji na temat edukacji włączającej w środowisku. Działania tego typu należą do zadań realizowanych w ramach projektu pt. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.Edukacja włączająca szansą dla optymalnego rozwoju uczniów


Dzieci z różnego typu zaburzeniami czy niepełnosprawnościami potrzebują wsparcia w procesie kształcenia lub specjalnej organizacji nauki. Odpowiedź na te potrzeby stanowi model edukacji włączającej, który zakłada organizację systemu oświaty w taki sposób, aby umożliwić stworzenie przestrzeni zapewniającej każdemu dziecku uczestnictwo w procesie uczenia się, czyli nabywania wiedzy, umiejętności, rozwijania kompetencji kluczowych i emocjonalno-społecznych. Sprzyja temu zwiększenie dostępności szkoły, otwarcie jej na potrzeby wszystkich dzieci.

Ważne jest podjęcie działań mających na celu umożliwienie uczniom z dysfunkcjami, niepełnosprawnościami optymalnego funkcjonowania w macierzystej placówce ogólnodostępnej w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. Wdrażanie modelu edukacji włączającej wymaga współdziałania wszystkich pracowników przedszkola czy szkoły. Wówczas można uzyskać najlepsze efekty wprowadzanych oddziaływań, co wpływa na zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich dzieci oraz zapewnia im warunki do rozwoju indywidualnego potencjału.
Takie podejście daje większe możliwości pełnego włączenia uczniów w życie społeczne. Niezwykle istotną sprawą w procesie wdrażania modelu edukacji włączającej jest przygotowanie szkół ogólnodostępnych w taki sposób, aby były w stanie każdemu uczniowi zapewnić optymalne środowisko do nauki i rozwoju. Realizacja projektu pt. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” wpisuje się w cele związane z wdrażaniem modelu edukacji włączającej.Kampania społeczna zorganizowana przez SOSW w Węgrowie
Zakończyła się kampania społeczna zorganizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie pełniący zadania SCWEW w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Miała ona na celu wzrost świadomości członków społeczności lokalnej na temat funkcjonowania osób o zróżnicowanych potrzebach oraz przybliżenie zagadnień związanych z edukacją włączającą. Głównym przedsięwzięciem kampanii był happening pod hasłem „Nie zarażę Cię autyzmem, ale mogę optymizmem” związany z obchodami Dnia Świadomości Autyzmu. Odbył się on 30.03.2023 r.
Uczestnicy zgromadzili się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie i wspólnie przeszli na Rynek Mariacki, gdzie miały miejsce główne uroczystości. W happeningu wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Węgrowie, Miasta Węgrowa, zaprzyjaźnionych instytucji oraz uczniowie i nauczyciele z placówek oświatowych, w tym między innymi z: Przedszkola nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie, Przedszkola nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie, Przedszkola nr 2 „Pod słoneczkiem” w Węgrowie, Niepublicznego Przedszkola Artystycznego Koala w Węgrowie, Katolickiego Przedszkola św. Antoniego w Węgrowie, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie, I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie, liceum i technikum z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaworku, dzieci ze Żłobka Miejskiego w Węgrowie. Pani
Hanna Kasperowicz, dyrektor SOSW w Węgrowie i lider projektu, powitała zebranych. Przybliżyła ideę przyświecającą
zorganizowanej kampanii oraz jej cele. Nawiązała do założeń edukacji włączającej. Następnie zabrali głos zaproszeni goście. W dalszej części happeningu zaprezentowano przygotowane występy dzieci i młodzieży. Dokonano rozstrzygnięcia konkursu
„Niebieski świat. Nasz wspólny świat.”
i wręczono nagrody
.
Uczestnicy bawili się wspólnie przy muzyce, zachęcali do udziału w zabawie mieszkańców Węgrowa, rozdawali ulotki informacyjne. Ulotki zostały także przekazane do szkół uczestniczących w projekcie spoza Węgrowa i rozpowszechnione w ich lokalnym środowisku. Na zakończenie dokonano symbolicznego wypuszczenia niebieskich balonów w niebo przy dźwiękach muzyki.
Kampania była skierowana do społeczności lokalnej z terenu powiatu węgrowskiego. Informacje przekazane uczestnikom podczas wystąpień oraz ulotki przybliżyły kwestie dotyczące funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Wpłynęły na zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat zróżnicowanych potrzeb członków tej społeczności oraz aspektów związanych z edukacją włączającą i budowaniem włączającego środowiska lokalnego.Konferencja podsumowująca projekt zorganizowana przez OREPrzedstawiciele SCWEW w Węgrowie wzięli udział w konferencji „Rola SCWEW w budowaniu przyjaznego środowiska edukacyjnego – podsumowanie projektu” zorganizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Odbyła się ona w dniach 5 – 6 czerwca 2023 r. Miała formę online. Dotyczyła podsumowania projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, eksperci Centrum Koordynującego, przedstawiciele SCWEW, nauczyciele oraz inni zainteresowani. Podsumowania projektu dokonała Pani Agnieszka Pietryka, która omówiła wdrażane przedsięwzięcia. Zwróciła uwagę na to, że głównym celem działań było udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim dzieciom/uczniom możliwości pełnego rozwoju, z wykorzystaniem oferty edukacyjnej na każdym etapie kształcenia, uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i możliwości. Temu celowi podporządkowano realizację obu projektów: „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” oraz wynikającego z niego projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.
Program konferencji był bardzo bogaty. Dotyczył różnorodnych zagadnień związanych z tworzeniem oraz pilotażowym wdrażaniem modelu SCWEW, współpracą z interesariuszami, rozpoznawaniem potrzeb przedszkoli i szkół oraz organizowaniem wsparcia odpowiadającego na te potrzeby. Omówiono działanie wypożyczalni SCWEW oraz wpływ tej formy wsparcia na realizację zadań, pracę nauczycieli i funkcjonowanie uczniów. Przedstawiono założenia i przebieg ewaluacji projektu oraz wypracowane wnioski i rekomendacje. Nawiązano do form wsparcia tego typu istniejących w innych krajach. Przeanalizowano kwestie związane z przyszłością SCWEW. Uczestnicy spotkania mieli także możliwość obejrzenia prezentacji filmowych przygotowanych przez placówki realizujące zadania specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą. Informacje przekazane podczas konferencji okazały się niezwykle przydatne. Przybliżyły kwestie dotyczące edukacji włączającej oraz koncepcji działania SCWEW. Pokazały, jak korzystne dla funkcjonowania szkół oraz rozwoju uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych jest organizowane tak kompleksowego wsparcia. Nagranie konferencji będzie dostępne na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.