I LO Węgrów Godło RP
„Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”.
A. Mickiewicz

Miejsce SCWEW w promowaniu edukacji włączającej


Zgodnie z założeniami projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” placówka pełniąca rolę SCWEW realizuje bardzo ważne zadanie. Swoimi działaniami wpływa na środowisko lokalne i propaguje wdrażanie zmian zmierzających do budowania społeczności włączającej. Zespół specjalistów realizujących zadania w projekcie powinien być inicjatorem zmian procesowych prowadzących do wdrożenia edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Przeprowadzenie takich zmian jest możliwe między innymi przez kształtowanie u nauczycieli nowych kompetencji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ponieważ praca w grupie czy klasie zróżnicowanej wymaga dostosowania procesu nauczania - uczenia się do zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci. Podstawowe wartości związane z procesem nauczania i uczenia się, które według Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej są ważne dla pełnego rozwoju przedszkoli i szkół to: 1)docenianie różnorodności polegające na traktowaniu różnic między uczniami jako zalet i czynników sprzyjających edukacji 2)wspieranie wszystkich uczniów, zgodnie z czym nauczyciele zakładają, że każdy będzie miał znaczące postępy w nauce 3)nastawienie na współpracę oparte na przeświadczeniu, że praca zespołowa i współdziałanie są bardzo ważne w procesie edukacji 4)indywidualny rozwój zawodowy polegający na uczeniu się nauczycieli przez całe życie, doskonaleniu wiedzy i umiejętności. Zgodnie z założeniami edukacji włączającej i projektu wsparcie udzielane placówkom ogólnodostępnym przez SCWEW obejmuje takie działania, jak: -przekazywanie wiedzy i umiejętności specjalistów pracownikom przedszkoli i szkół objętych wsparciem -zakup w ramach wypożyczalni specjalistycznych sprzętów, materiałów, pomocy dydaktycznych do pracy w klasie zróżnicowanej -przygotowywanie szkoleń i materiałów edukacyjnych -zorganizowanie sieci współpracy i samokształcenia -podejmowanie działań adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb przedszkoli i szkół, w tym prowadzenie konsultacji, obserwacji zajęć, zajęć modelowych 

Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” -wymianę wiedzy i doświadczeń między nauczycielami i specjalistami. SCWEW według założeń ma być nowym rozwiązaniem organizacyjnym tworzącym sieć społeczną ukierunkowaną na wsparcie systemowe dziecka, rodziny i szkoły.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej SOSW w Węgrowie pod adresem: www.sosw.wegrow.pl (zakładka SCWEW).

Dane kontaktowe: Tel. 257920161

Adres e-mail: scwew.wegrow@wp.pl

edukacja-w-czaj-ca-1