I LO Węgrów Godło RP
„Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”.
A. Mickiewicz

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie prowadzi Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą Powiat Węgrowski otrzymał grant na realizację projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Działania związane z tworzeniem i prowadzeniem SCWEW wdraża Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie. Ramy czasowe przedsięwzięcia obejmują okres od 01.11.2021 r. do 30.06.2023 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.
Główny cel przedsięwzięcia: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW). Wysokość grantu: 996094,46 złotych.

Siedziba SCWEW: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie, ul. Mickiewicza 23, 07-100 Węgrów
Placówki objęte wsparciem: Przedszkole nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie, Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Koala w Węgrowie, Niepubliczne Przedszkole Delfinek w Sulejówku, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie, Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim, Szkoła Branżowa I stopnia w Węgrowie, Technikum w Węgrowie, I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie.
Skład zespołu SCWEW: lider - Hanna Kasperowicz, ekspert ds. edukacji włączającej - Gabriela Strąk, ekspert ds. informacji i ewaluacji - Agnieszka Wiśniewska, ekspert ds. technologii wspomagających - Katarzyna Gierej, nauczyciele specjaliści - Katarzyna Dybowska, Sylwia Szustak, Aneta Romańska, Małgorzata Krynicka, Kamila Błażejczyk, Karolina Kopeć.
Główne obszary działalności SCWEW: działania szkoleniowo-doradcze (w tym konsultacje, obserwacje zajęć, zajęcia otwarte, warsztaty i szkolenia, sieci współpracy i samokształcenia, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, wsparcie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w prowadzeniu kształcenia na odległość), działania związane z wyposażeniem uczniów i osób uczestniczących w kształceniu w sprzęt specjalistyczny czy materiały edukacyjne, działania o charakterze informacyjnym i promocyjnym związane z budowaniem przyjaznego środowiska dla edukacji włączającej, współpraca z partnerami lokalnymi w celu wymiany doświadczeń oraz zapewnienia spójności podejmowanych działań.
Odbiorcy wdrażanych przedsięwzięć: kadra kierownicza przeszkoli i szkół, nauczyciele, specjaliści i inni pracownicy tych placówek oraz dzieci i młodzież, ich rodzice/prawni opiekunowie.
Informacje na temat realizacji projektu oraz zaplanowanych do osiągnięcia efektów można znaleźć na stronie internetowej SOSW w Węgrowie: www.sosw.wegrow.pl (zakładka SCWEW)
Dane kontaktowe:
tel. 257920161 adres e-mail: scwew.wegrow@wp.pl


Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”