I LO Węgrów Godło RP
„Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”.
A. Mickiewicz
KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. Adama Mickiewicza w Węgrowie

 

 

Podstawa prawna :

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz.2156 oraz z 2016r. poz. 35,64,195,668,1010)

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - tekst jednolity (Dz.U. z20016r., poz. 1379),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015r. poz. 1270)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dn. 6 sierpnia 2015r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 r. poz.1214)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawiepodstawy programowej, wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego wposzczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r. poz. 895).

Koncepcja pracy szkoły jest realizowana poprzez cele i zadania zawarte w aktualizowanych na bieżąco dokumentach szkolnych, opartych na odpowiednich podstawach prawnych, takich jak:

- Statut szkoły

- Plan pracy szkoły,

- Program profilaktyki ,

- Program wychowawczy,

- Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli ,

- Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.

Koncepcja pracy jest dokumentem szkoły, dzięki któremu możliwe jest zaplanowanie jej rozwoju na najbliższe lata, wytyczenie kierunków dalszych działań edukacyjnych i wychowawczych. Monitorowanie działań i ewentualne korygowanie założeń koncepcji prowadzi w efekcie do ewaluacji jej realizacji.

W analizowaniu i modyfikowaniu koncepcji szkoły biorą udział: dyrekcja, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni oraz uczniowie i ich rodzice. Koncepcja pracy szkoły jest otwarta i modyfikowana na podstawie wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, zebrań Rady Pedagogicznej, spotkań z rodzicami, pracy zespołów przedmiotowych, wyników ewaluacji wewnętrznej oraz obserwacji prowadzonych przez nauczycieli.

Na powstanie tej koncepcji złożyło się kilka czynników. Punktem wyjścia do napisania koncepcji stały się wymagania wobec szkół/przedszkoli nałożone przez wspomniane rozporządzenie oraz samoocena przeprowadzona  w oparciu o analizę SWOT/TOWS.W wyniku samooceny sformułowano wnioski, na podstawie których wskazano kierunki dalszych działań.

 

WIZJA SZKOŁY

 

Jesteśmy wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli opartą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku oraz poszanowania wyznawanych przekonań. Troszczymy się o stworzenie uczniom jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności. Kształtujemy odpowiednie postawy patriotyczne i obywatelskie. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, zachęcając do uprawiania sportu. W naszej placówce panuje życzliwa atmosfera opierająca się na  kulturze osobistej, akceptacji, pomocy i współdziałaniu. I Liceum Ogólnokształcące to szkoła przyjazna dla uczniów, gwarantująca im poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość wszechstronnego rozwoju intelektualnego.

Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca wysokie standardy kształcenia, wychowania i opieki. W naszą ofertę nauczania włączamy innowacje, eksperymenty naukowe oraz laboratoria. W ramach nowatorskiej edukacji organizujemy wycieczki, badania plenerowe, wyjazdy do teatru i kina. Szkoła ma  w swojej ofercie zajęcia pozalekcyjne odpowiadające zainteresowaniom i potrzebom uczniów. Kadra szkoły to zespół profesjonalistów nastawionych innowacyjnie wobec podejmowanych działań i stosujących nowatorskie metody nauczania. Skutkuje to wysokimi wynikami na egzaminie maturalnym oraz dobrymi osiągnięciami naszych uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Mamy nowoczesne, dobrze wyposażone pracownie, dostęp do internetu oraz e-dziennik i tablice interaktywne, co zapewnia komfort pracy uczniom i nauczycielom. Współpracujemy ze szkołami z innych krajów, instytucjami i placówkami naukowymi oraz lokalnymi przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.  Uczniowie i absolwenci naszej szkoły odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach nauki, kultury i sportu. Interesy uczniów reprezentuje Rzecznik Praw Ucznia. Profesjonalizm i duże zaangażowanie pedagoga szkolnego pozwalają na skuteczne rozwiązywanie problemów podopiecznych.

Poprzez modyfikowanie kierunków kształcenia, metod i form pracy, przygotowujemy absolwenta do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w dorosłym życiu, działania zespołowego, podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku oraz aktywnego funkcjonowania na rynku pracy. Wszystko to sprawia, że szkoła cieszy się uznaniem i prestiżem w środowisku lokalnym.

MISJA

„…otwieramy tu oczy na świat

I serca dla ludzi…”

CREDO ABSOLWENTA

1.      MYŚL…

2.      PLANUJ…

3.      WIERZ…

4.      MIEJ MARZENIA…

5.      DZIAŁAJ…

6.      PRÓBUJ…

7.      POMAGAJ…

8.      ZMIENIAJ…

9.      ODPOCZYWAJ …

10.  LŚNIJ…(ALE NIE OŚLEPIAJ…)