Dziś poniedziałek, 20 maja 2024r.
A - / A+
Tytuł strony

HARMONOGRAM REKRUTACJI

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA

 ROK SZKOLNY 2022/2023

REKRUTACJA ZASADNICZA

Lp.

Data

Postępowanie

1.

 

od 16 maja 2022r. (poniedziałek)

do 20 czerwca 2022r. (poniedziałek) do godziny 1500

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły.

Kandydat składa podpisany przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów) wniosek zgodny ze wzorem ustalonym przez organ prowadzący, stanowiący podstawę utworzenia bazy kandydatów.

 

2.

 

od 24 czerwca 2022r. (piątek)

do 13 lipca 2022r. (środa)

do godz. 15.00

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Kandydaci sadają kopię świadectwa ukończenia szkoły, kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz inne wymagane dokumenty. Kopie muszą być poświadczone przez szkołę podstawową za zgodność z oryginałem.

3.

 

20 lipca 2022r. (środa)

godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości wstępnych wyników rekrutacji.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych.

 

4.

 

od 21 lipca 2022r. (czwartek)

do 27 lipca 2022r. (środa)

do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły potwierdzają wolę przyjęcia składając: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, dwa aktualne zdjęcia (fotografia 30x42 mm) oraz oryginały innych uwzględnianych w rekrutacji dyplomów i zaświadczeń.

 

5.

 

28 lipca 2022r. (czwartek)

godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości ostatecznych wyników rekrutacji.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

6.

 

28 lipca 2022r. (czwartek)

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

7.

 

od 1 sierpnia 2022r. (poniedziałek)

do 3 sierpnia 2022r. (środa)

do godz. 15.00

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

8.

 

12 sierpnia 2022r. (piątek)

godz. 12.00

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej.

9.

 

od 16 sierpnia 2022r. (wtorek)

do 18 sierpnia 2022r. (czwartek)

do godz. 15.00

 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz dwóch zdjęć.

10.

 

19 sierpnia 2022r. (piątek)

godz. 14.00

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły na rok szkolny 2022/2023.

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 3
07-100 Węgrów
tel./fax:(0 25) 792 44 24
e-mail: lo_weg@poczta.onet.pl
created by: Paweł Piotrowski