Dziś środa, 5 sierpnia 2020r.
A - / A+

Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Lp.

Wydarzenie

Termin

Podstawa prawna

      1.       

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r. (poniedziałek)

Podstawa prawna:

-§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

      2.       

Zebranie Rady Pedagogicznej (zatwierdzenie rocznego planu pracy szkoły)

11 września 2019 r. (środa)

      3.       

Zebranie z Zarządem Rady Rodziców

17 września 2019 r.(wtorek)

      4.       

Zebranie z rodzicami

Tematyka: Bieżące sprawy szkoły; plan pracy szkoły na bieżący rok szkolny; oferta zajęć pozalekcyjnych; zapoznanie z WSO, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły; Treści programowe zajęć wdż i tryb zgłaszania rezygnacji z udziału w tych zajęciach(w klasach pierwszych;  matura 2020; wybór Rad Klasowych Rodziców i Zarządu Rady Rodziców Szkoły; organizacja nauki w liceum (dla pierwszych klas); e-Dziennik.

17 września 2019 r.(wtorek)

      5.       

Zebranie Rady Pedagogicznej

Tematyka: bieżące sprawy szkoły/szkolenie

1 października 2019 r. (wtorek)

      6.       

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14 października 2019 r. (poniedziałek)

      7.       

Wszystkich Świętych

1 listopada 2019r. (piątek)

      8.       

Zebranie Rady Pedagogicznej

Tematyka: bieżące sprawy szkoły/szkolenie

5 listopada 2019 r. (wtorek)

      9.       

Święto Niepodległości

11 listopada 2019r. (poniedziałek)

     10.      

Zebranie z rodzicami wszystkich uczniów

Tematyka: bieżące sprawy szkoły; bal studniówkowy; Matura 2018; osiągnięcia uczniów; analiza frekwencji

21 listopada 2019 r. (czwartek)

     11.      

Zebranie Rady Pedagogicznej

Tematyka: bieżące sprawy szkoły/szkolenie

3 grudnia 2019 r. (wtorek)

     12.      

Zimowa przerwa świąteczna

23 -31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

     13.      

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

2,3 stycznia 2020 r. (czwartek, piątek)

     14.      

Zebranie Rady Pedagogicznej

Tematyka: bieżące sprawy szkoły/szkolenie

7 stycznia 2020 r. (wtorek)

     15.      

Wystawienie ocen klasyfikacji śródrocznej we wszystkich klasach

24  stycznia 2020 r. (piątek)

     16.      

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

28  stycznia 2020 r. (wtorek)

     17.      

Zebranie z rodzicami wszystkich uczniów

Tematyka: bieżące sprawy szkoły i klas; bal studniówkowy; osiągnięcia uczniów; analiza frekwencji

30 stycznia 2020r. (czwartek)

     18.      

Studniówka

1 lutego 2020 r. (sobota)

     19.      

Ferie zimowe

10. 02.2020 -21.02. 2020 r.

mazowieckie

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

     20.      

Zebranie Rady Pedagogicznej

Tematyka: bieżące sprawy szkoły/szkolenie

3 marca 2020 r. (wtorek)

     21.      

Indywidualne spotkania rodziców z wychowawcą

19 marca 2020 r. (czwartek)

     22.      

Zebranie Rady Pedagogicznej

Tematyka: bieżące sprawy szkoły/szkolenie Matura 2019

31 marca 2020 r. (wtorek)

     23.      

Poinformowanie o proponowanych ocenach rocznych wychowawców klas trzecich

8 kwietnia 2020 r.(środa)

     24.      

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia-14 kwietnia 2020r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

     25.      

Powiadomienie rodziców uczniów klas trzecich o proponowanych ocenach rocznych i ocenie zachowania, w szczególności o zagrożeniach

16 kwietnia 2020 r. (czwartek)

     26.      

Wystawienie ocen końcowych klas trzecich

17 kwietnia 2020r. (piątek)

     27.      

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej dla klas trzecich

21 kwietnia 2020 r. (wtorek)

     28.      

Zakończenie zajęć w klasach

programowo najwyższych w szkołach

ponadgimnazjalnych

 

24 kwietnia 2020 r. (piątek)

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

     29.      

Zebranie z rodzicami wszystkich uczniów

Tematyka: osiągnięcia uczniów; analiza frekwencji

28 maja 2020r.(czwartek)

     30.      

Zebranie Rady Pedagogicznej

Tematyka: bieżące sprawy szkoły/szkolenie

2 czerwca 2020 r. (wtorek)

     31.      

Egzamin maturalny:

- część ustna nie jest przeprowadzana

- część pisemna

 

 

 

 

8,9,10 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret  pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223, z późn. zm.)

§ 11i ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.)

     32.      

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas pierwszych i drugich

8,9,10 czerwca 2020 r. (poniedziałek-środa)

     33.      

Boże Ciało – dzień wolny

11 czerwca 2020 r. (czwartek)

     34.      

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12 czerwca 2020 r. (piątek)

     35.      

Poinformowanie o proponowanych ocenach rocznych wychowawców klas        

15 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

     36.      

Zebranie z Rodzicami

Tematyka: Poinformowanie rodziców o zagrożeniach oraz osiągnięciach uczniów

18 czerwca 2020 r. (czwartek)

     37.      

Wystawienie ocen klasyfikacji rocznej

22 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

     38.      

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

24 czerwca 2020 r. (środa)

     39.      

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

26 czerwca 2020 r. Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

     40.      

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

     41.      

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego; przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach; wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

do 11 sierpnia 2020 r.

     42.      

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

1. Część pisemna

 

2. Część ustna

 

 

 

 

 

 

8 września 2020 godz. 14.00

 

Nie jest przeprowadzana

 

 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 3
07-100 Węgrów
tel./fax:(0 25) 792 44 24
e-mail: lo_weg@poczta.onet.pl
created by: Paweł Piotrowski