I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
Loading
Dziś niedziela, 19 sierpnia 2018r.
A - / A+

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 
Lp. Wydarzenie Termin

Podstawa prawna
  Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych
4 września 2017 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

  Zebranie Rady Pedagogicznej (zatwierdzenie rocznego planu pracy szkoły) 13 września 2017 r.
  Zebranie z Zarządem Rady Rodziców 26 września 2017 r.
  Zebranie z rodzicami

Tematyka: Bieżące sprawy szkoły; plan pracy szkoły na bieżący rok szkolny; oferta zajęć pozalekcyjnych; zapoznanie z WSO, Programem Wychowawczym Szkoły i Szkolnym Programem Profilaktyki;  Treści programowe zajęć wdż i tryb zgłaszania rezygnacji z udziału w tych zajęciach(w klasach pierwszych;  matura 2018; wybór Rad Klasowych Rodziców i Zarządu Rady Rodziców Szkoły; organizacja nauki w liceum (dla pierwszych klas); e-Dziennik.

14 września 2017 r.
  Zebranie Rady Pedagogicznej

Tematyka: bieżące sprawy szkoły/szkolenie
4 października 2017 r.
  Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2017 r.
  Zebranie Rady Pedagogicznej

Tematyka: bieżące sprawy szkoły/szkolenie
8 listopada 2017 r.
  Święto Niepodległości 11 listopada 2017r.
  Zebranie z rodzicami wszystkich uczniów

Tematyka: bieżące sprawy szkoły; bal studniówkowy; Matura 2018; osiągnięcia uczniów; analiza frekwencji

22 listopada 2017 r.
  Zebranie Rady Pedagogicznej

Tematyka: bieżące sprawy szkoły/szkolenie
6 grudnia 2017 r.
  Zimowa przerwa świąteczna 23 -31 grudnia 2017 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

  Dzień wolny od zajęć edukacyjnych 2 stycznia 2018 r.
  Zebranie Rady Pedagogicznej

Tematyka: bieżące sprawy szkoły/szkolenie
3 stycznia 2018 r.
  Wystawienie ocen klasyfikacji śródrocznej we wszystkich klasach 5  stycznia 2018 r.
  Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej 10 stycznia 2018 r.
  Zebranie z rodzicami wszystkich uczniów

Tematyka: bieżące sprawy szkoły i klas; bal studniówkowy; osiągnięcia uczniów; analiza frekwencji

11 stycznia 2018r.
  Ferie zimowe 15. 01.2018-28.01 2018 r.

województwa: dolnośląskie, mazowieckie,

opolskie, zachodniopomorskie;

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

  Zebranie Rady Pedagogicznej

Tematyka: bieżące sprawy szkoły/szkolenie
7 lutego 2018 r.
  Zebranie Rady Pedagogicznej

Tematyka: bieżące sprawy szkoły/szkolenie
7 marca 2018 r.
  Zebranie ogólne z rodzicami wszystkich uczniów. Spotkania rodziców z wychowawca. 21 marca 2018 r.
  Wiosenna przerwa świąteczna 29marca-3 kwietnia 2018 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

  Poinformowanie o proponowanych ocenach rocznych wychowawców klas trzecich 9 kwietnia 2018 r.
  Powiadomienie rodziców uczniów klas trzecich o proponowanych ocenach rocznych i ocenie zachowania, w szczególności o zagrożeniach 17 kwietnia 2018 r.
  Zebranie Rady Pedagogicznej

Tematyka: bieżące sprawy szkoły/szkolenieSzkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej dotyczące przeprowadzenia Matury 2018
18 kwietnia 2018 r.
  Wystawienie ocen końcowych klas trzecich 19 kwietnia 2018 r.
  Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej dla klas trzecich 25 kwietnia 2018 r.
  Zakończenie zajęć w klasach

programowo najwyższych w szkołach

ponadgimnazjalnych

 
27 kwietnia 2018 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 maja 2018 r.
  Egzamin maturalny:

- część ustna

- część pisemna

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas pierwszych i drugich
 

7-25 maja 2018 r.

4-23 maja 2018 r.

podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)

 

2,4,7, 8 maja 2018 r.
  Boże Ciało - dzień wolny 31 maja 2018 r.
  Dzień wolny od zajęć edukacyjnych 1 czerwca 2018 r.
  Poinformowanie o proponowanych ocenach rocznych wychowawców klas         8 czerwca 2018 r.
  Zebranie z Rodzicami

Tematyka:

Poinformowanie rodziców o zagrożeniach oraz osiągnięciach uczniów
12 czerwca 2018 r.
  Wystawienie ocen klasyfikacji rocznej 15 czerwca 2018 r.
  Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej 20 czerwca 2018 r.
  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Wydanie świadectw maturalnych po sesji majowej
22 czerwca 2018 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

22 czerwca 2018 r.
  Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2018r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

  Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego; przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach; wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 3 lipca 2018 r.
  HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYMdla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdaliegzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

1. Część pisemna

 

2. Część ustna

 
  21 sierpnia 2018 r., godz. 9:00

 

21-22 sierpnia 2018 r.

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 3
07-100 Węgrów
tel./fax:(0 25) 792 44 24
e-mail: lo_weg@poczta.onet.pl
created by: Paweł Piotrowski