Loading
Dziś czwartek, 18 lipca 2019r.
A - / A+

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 
Lp. Wydarzenie Termin

Podstawa prawna
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych
3 września 2018 r.

Podstawa prawna:

<– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)
  Zebranie Rady Pedagogicznej (zatwierdzenie rocznego planu pracy szkoły) 11 września 2018 r.
  Zebranie z Zarządem Rady Rodziców 13 września 2018 r.
  Zebranie z rodzicami

Tematyka: Bieżące sprawy szkoły; plan pracy szkoły na bieżący rok szkolny; oferta zajęć pozalekcyjnych; zapoznanie z WSO, Programem Wychowawczym Szkoły i Szkolnym Programem Profilaktyki;  Treści programowe zajęć wdż i tryb zgłaszania rezygnacji z udziału w tych zajęciach(w klasach pierwszych;  matura 2019; wybór Rad Klasowych Rodziców i Zarządu Rady Rodziców Szkoły; organizacja nauki w liceum (dla pierwszych klas); e-Dziennik.
13 września 2018 r.
  Dzień wolny od zajęć edukacyjnych 24 września 2018 r.
  Zebranie Rady Pedagogicznej

Tematyka: bieżące sprawy szkoły/szkolenie
3 października 2018 r.
  Dzień Edukacji Narodowej 15 października 2018 r.
  Dzień wolny od zajęć edukacyjnych 2 listopada 2018 r.
  Zebranie Rady Pedagogicznej

Tematyka: bieżące sprawy szkoły/szkolenie
7 listopada 2018 r.
  Święto Niepodległości 9 listopada 2018r.
  Zebranie z rodzicami wszystkich uczniów

Tematyka: bieżące sprawy szkoły; bal studniówkowy; Matura 2018; osiągnięcia uczniów; analiza frekwencji
21 listopada 2018 r.
  Zebranie Rady Pedagogicznej

Tematyka: bieżące sprawy szkoły/szkolenie
5 grudnia 2018 r.
  Zimowa przerwa świąteczna 23 -31 grudnia 2018 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
  Dzien wolny od zajec edukacyjnych 2 stycznia 2019 r.
  Zebranie Rady Pedagogicznej

Tematyka: bieżące sprawy szkoły/szkolenie
9 stycznia 2019 r.
  Wystawienie ocen klasyfikacji śródrocznej we wszystkich klasach 18  stycznia 2019 r.
  Studniówka 19 stycznia 2019 r.
  Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej 23  stycznia 2019 r.
  Zebranie z rodzicami wszystkich uczniów

Tematyka: bieżące sprawy szkoły i klas; bal studniówkowy; osiągnięcia uczniów; analiza frekwencji
24 stycznia 2019r.
  Ferie zimowe 28. 01.2018 -10.02. 2018 r.

mazowieckie,

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
  Zebranie Rady Pedagogicznej

Tematyka: bieżące sprawy szkoły/szkolenie
13 lutego 2019 r.
  Zebranie Rady Pedagogicznej

Tematyka: bieżące sprawy szkoły/szkolenie
6 marca 2019 r.
  Indywidualne spotkania rodziców z wychowawcą 20 marca 2019 r.
  Poinformowanie o proponowanych ocenach rocznych wychowawców klas trzecich 8 kwietnia 2019 r.
  Powiadomienie rodziców uczniów klas trzecich o proponowanych ocenach rocznych i ocenie zachowania, w szczególności o zagrożeniach 16 kwietnia 2019 r.
  Wystawienie ocen końcowych klas trzecich 17 kwietnia 2019 r.
  Zebranie Rady Pedagogicznej

Tematyka: bieżące sprawy szkoły/szkolenie Matura 2019
17 kwietnia 2019 r.
  Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia-23 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
  Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej dla klas trzecich 24 kwietnia 2019 r.
  Zakończenie zajęć w klasach

programowo najwyższych w szkołach

ponadgimnazjalnych

 
26 kwietnia 2019 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 maja 2019 r.
  Egzamin maturalny:

- część ustna

- część pisemna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas pierwszych i drugich
6-25 maja 2019 r.

6-23 maja 2019 r.

 podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)

2,6,7,8 maja 2019 r.
  Zebranie Rady Pedagogicznej

Tematyka: bieżące sprawy szkoły/szkolenie
6 czerwca 2019 r.
  Poinformowanie o proponowanych ocenach rocznych wychowawców klas         7 czerwca 2019 r.
  Zebranie z Rodzicami

Tematyka:

Poinformowanie rodziców o zagrożeniach oraz osiągnięciach uczniów
12 czerwca 2019 r.
  Wystawienie ocen klasyfikacji rocznej 14 czerwca 2019 r.
  Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej 18 czerwca 2019 r.
  Boże Ciało - dzień wolny 20 czerwca 2019 r.
  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

 

 

 

 

 

 
21 czerwca 2019 r.

podstawa prawna:

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
  Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2019r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)
  Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego; przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach; wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 4 lipca 2019 r.
  HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali

egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

1.Część pisemna

 

2. Część ustna

 
 

 

 

 

 

 

 

20 sierpnia 2019 r., godz. 9:00

 

20-21 sierpnia 2018 r.

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 3
07-100 Węgrów
tel./fax:(0 25) 792 44 24
e-mail: lo_weg@poczta.onet.pl
created by: Paweł Piotrowski