Loading
Dziś sobota, 16 listopada 2019r.
A - / A+
PROCEDURA

PROCEDURA

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYBORU

I SPOSOBU REALIZACJI PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH I UZUPEŁNIAJĄCYCH

PRZEZ UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. A. MICKIEWICZA

W WĘGROWIE

Podstawa prawna:

                Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 843) z późn.zm.,

         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U., poz. 204),

         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U z 2009r. Nr 4, poz.17.

 

 

1.       Niniejsza procedura dotyczy wszystkich uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie. Celem procedury jest ustalenie warunków wyboru, sposobu realizacji przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających oraz trybu postępowania w przypadku zgłoszenia przez ucznia chęci zmiany realizowanego przedmiotu rozszerzonego (przedmiotów rozszerzonych).

2.       Dyrektor szkoły organizuje nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym w drugim i trzecim roku nauki zgodnie z ramowym planem nauczania, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne szkoły.

3.       Zajęcia w zakresie rozszerzonym realizowane są w systemie oddziałowym lub międzyoddziałowym, obejmującym 3 przedmioty.

4. Uczniowie, którzy nie wybierają do realizacji przedmiotu historia, zobowiązani są do realizacji przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo.

5.       Uczniowie, którzy nie realizują w zakresie rozszerzonym przynajmniej jednego przedmiotu spośród następujących: geografia, fizyka, biologia, chemia, zobowiązani są do realizacji przedmiotu uzupełniającego przyroda.

6.       Dyrektor dodatkowo może wprowadzić do planu nauczania przedmiot uzupełniający, dla którego nie określono podstawy programowej, po zasięgnięciu opinii uczniów, którzy będą realizowali ten przedmiot jako obowiązkowy.

7.       W II semestrze roku szkolnego (do 15 marca) wychowawca klasy zapoznaje uczniów klas pierwszych oraz ich rodziców z procedurąwyboru i zmiany przedmiotów rozszerzonych, co ma na celu spowodowanie bardziej konsekwentnego i świadomego wyboru przedmiotów wiodących w klasie drugiej. Zapoznanie z procedurą uczeń potwierdza własnoręcznym podpisem na liście, którą znajduje się w dokumentacji wychowawcy klasy.

8.       Do 31 marca uczniowie klas pierwszych dokonują pierwszego wyboru trzech przedmiotów rozszerzonych i jednego przedmiotu uzupełniającego, o którym mowa w pkt. 6.

9.       Ostateczną deklarację wyboru uczeń składa na piśmie do końca zajęć dydaktycznych w klasie pierwszej na druku zatwierdzonym przez dyrektora na dany rok szkolny.

10.     Deklaracje (pierwszą i ostateczną) podpisują również rodzice niepełnoletniego ucznia.

11.     Wybrane przez ucznia przedmioty rozszerzone i dodatkowy przedmiot uzupełniający stają się dla niego przedmiotami obowiązkowymi, co oznacza, że warunkiem dalszej edukacji w szkole jest uzyskanie z nich pozytywnej oceny końcoworocznej.

12.     Uczeń może uczęszczać dodatkowo jako tzw. ”wolny słuchacz” na czwarty przedmiot rozszerzony, w miarę wolnych miejsc, po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia, o ile nie koliduje to z innymi obowiązkowymi zajęciami ucznia.

13.     Zmiana przedmiotu rozszerzonego (przedmiotów rozszerzonych) jest możliwa w szczególnych przypadkach, tylko w pierwszym roku nauki, do końca września lub w trybie opisanym w pkt. 15, po uzyskaniu  zgody dyrektora szkoły i nauczycieli prowadzących dotychczasowy i nowy przedmiot.

14.     Deklarację zmiany składa się na piśmie do dyrektora szkoły w formie podania. Obowiązuje uzasadnienie zmiany przedmiotu i zgoda nauczyciela przyjmującego na inny przedmiot rozszerzony poświadczona jego podpisem na podaniu.

15.     Jeżeli uczeń, z uzasadnionych przyczyn zmienia przedmiot rozszerzony (przedmioty rozszerzone) po klasyfikacji za I półrocze, zdaje egzamin klasyfikacyjny w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Tryb organizacji egzaminu klasyfikacyjnego określa Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

16.     Dopuszcza się możliwość przeprowadzania przez nauczycieli testów diagnozujących po pierwszej klasie jako elementu diagnozy umiejętności ucznia. 

17.     Procedura obowiązuje od 17.10.2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 3
07-100 Węgrów
tel./fax:(0 25) 792 44 24
e-mail: lo_weg@poczta.onet.pl
created by: Paweł Piotrowski