Dziś środa, 5 sierpnia 2020r.
A - / A+
PROCEDURA
PROCEDURA
POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYBORU
I SPOSOBU REALIZACJI PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH I UZUPEŁNIAJĄCYCH
PRZEZ UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. A. MICKIEWICZA
W WĘGROWIE

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych z późn.zm., w tym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U., poz. 204) z późn.zm.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół opublikowane (Dz. U. z 4.04.2019 poz. 639)

1. Niniejsza procedura dotyczy uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie. Celem procedury jest ustalenie warunków wyboru, sposobu realizacji przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających oraz trybu postępowania w przypadku zgłoszenia przez ucznia chęci zmiany realizowanego przedmiotu rozszerzonego (przedmiotów rozszerzonych).

2. Dyrektor szkoły organizuje nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym zgodnie z ramowym planem nauczania, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne szkoły.

3. Zajęcia w zakresie rozszerzonym realizowane są w systemie oddziałowym lub międzyoddziałowym, obejmującym 3 przedmioty. Jedno rozszerzenie jest przypisane do klasy tj. w klasie politechnicznej obowiązkowo realizuje rozszerzoną matematykę, w klasie biznesowej – geografię, w klasie humanistycznej – język polski, a w klasie medycznej – biologię. Zmiana tego przedmiotu jest równoznaczna ze zmianą klasy.

4. Uczniowie trzyletniego liceum ogólnokształcącego, którzy nie wybierają do realizacji przedmiotu historia, zobowiązani są do realizacji przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo.

5. Uczniowie trzyletniego liceum ogólnokształcącego, którzy nie realizują w zakresie rozszerzonym przynajmniej jednego przedmiotu spośród następujących: geografia, fizyka, biologia, chemia, zobowiązani są do realizacji przedmiotu uzupełniającego przyroda.

6. Dyrektor dodatkowo może wprowadzić do planu nauczania przedmiot uzupełniający, dla którego nie określono podstawy programowej, po zasięgnięciu opinii uczniów, którzy będą realizowali ten przedmiot jako obowiązkowy.

7. W II semestrze roku szkolnego (do końca marca) wychowawca klasy zapoznaje uczniów klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego oraz ich rodziców z procedurą wyboru i zmiany przedmiotów rozszerzonych, co ma na celu spowodowanie bardziej konsekwentnego i świadomego wyboru przedmiotów wiodących w klasie drugiej. Zapoznanie z procedurą uczeń potwierdza własnoręcznym podpisem na liście, która znajduje się w dokumentacji wychowawcy klasy.

8. Do 15 kwietnia uczniowie klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego dokonują pierwszego wyboru dwóch przedmiotów rozszerzonych i jednego przedmiotu uzupełniającego, o którym mowa w pkt. 6.

9. Ostateczną deklarację wyboru uczeń trzyletniego liceum ogólnokształcącego składa na piśmie do końca zajęć dydaktycznych w klasie pierwszej na druku zatwierdzonym przez dyrektora na dany rok szkolny.

10. Deklaracje (pierwszą i ostateczną) podpisują również rodzice niepełnoletniego ucznia.

11. Uczeń czteroletniego liceum ogólnokształcącego dokonuje wyboru przedmiotów rozszerzonych podczas procesu rekrutacji, według harmonogramu ustalonego na dany rok szkolny przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

12. Wybrane przez ucznia przedmioty rozszerzone i dodatkowy przedmiot uzupełniający stają się dla niego przedmiotami obowiązkowymi, co oznacza, że warunkiem dalszej edukacji w szkole jest uzyskanie z nich pozytywnej oceny końcoworocznej.

13. Uczeń może uczęszczać dodatkowo jako tzw. ”wolny słuchacz” na czwarty przedmiot rozszerzony, w miarę wolnych miejsc, po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia, o ile nie koliduje to z innymi obowiązkowymi zajęciami ucznia.

14. Zmiana przedmiotu rozszerzonego (przedmiotów rozszerzonych) jest możliwa w szczególnych przypadkach, tylko w pierwszym roku nauki, do 15 września lub w trybie opisanym w pkt. 16, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły i nauczycieli prowadzących dotychczasowy i nowy przedmiot.

15. Deklarację zmiany składa się na piśmie do dyrektora szkoły w formie podania. Obowiązuje uzasadnienie zmiany przedmiotu i zgoda nauczyciela przyjmującego na inny przedmiot rozszerzony poświadczona jego podpisem na podaniu.

16. Jeżeli uczeń, z uzasadnionych przyczyn zmienia przedmiot rozszerzony (przedmioty rozszerzone) po klasyfikacji za I półrocze, zdaje egzamin klasyfikacyjny w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Tryb organizacji egzaminu klasyfikacyjnego określa Wewnątrzszkolny System Oceniania. Zmiana przedmiotu rozszerzonego (przedmiotów rozszerzonych) w trybie egzaminu klasyfikacyjnego jest możliwa tylko w sytuacji, jeśli uczeń zdał ten egzamin na ocenę pozytywną.

17. Dopuszcza się możliwość przeprowadzania przez nauczycieli testów diagnozujących po pierwszej klasie jako elementu diagnozy umiejętności ucznia.

18. Procedura obowiązuje w roku szkolnym 2019/2020.


I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 3
07-100 Węgrów
tel./fax:(0 25) 792 44 24
e-mail: lo_weg@poczta.onet.pl
created by: Paweł Piotrowski